Tại sao bạn chọn Mỹ để học?

Ad Blocker Detected

Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors. Please consider supporting us by disabling your ad blocker.

NHỮNG HƯỚNG DẪN CƠ BẢN VỀ CÂU TẠI SAO BẠN CHỌN MỸ

 • Đối với các viên chức lãnh sự thì việc các bạn nói phải có những dẫn chứng cụ thể các bạn đã tìm hiểu kỹ về nước Mỹ, về Hoa Kỳ, về giáo dục, về trường bạn muốn học, về những điều mà bạn yêu quý khi các bạn tìm hiểu kỹ về nước Mỹ và Hoa Kỳ.
 • Thứ nhất là về câu chon Mỹ. Hầu hết các bạn luôn nói về việc các bạn chon Mỹ là do nền giáo dục của Mỹ tốt. Tại sao các bạn biết nền giáo dục của Mỹ tốt? Các dẫn chứng sau có thể giúp đỡ cho các bạn. Nước Mỹ có nhiều trường tốt và giỏi trên thế giới, Havard, standford, MIT rồi còn một số trường khác nữa…
 • Tại sao hệ thống giáo dục của Mỹ nổi tiếng?
 • Các bạn đã từng biết tới phương pháp dạy học và đào tạo của Hoa Kỳ chưa? Tất nhiên là chưa, nhưng dựa vào báo chí và một số nguồn từ trên internet thì bạn có thể biết rằng nước Mỹ có một chương trình học khá là hay, giảng viên luôn luôn giúp đỡ và chăm sóc từng người một, học viên luôn học được nguồn kiến thức được cập nhật tốt và mới nhất. Thạch đã từng học ở Mỹ và kiến thức của năm 2014 sẽ được thay thế bằng kiến thức mới của năm 2015. Đó là điều quan trọng vì điều này sẽ giúp được sinh viên nắm bắt những gì mới nhất trên thế giới.
 • Ngoài ra trong câu chọn Mỹ thì các bạn phải thể hiện được những gì mà môi trường Mỹ đem lại cho các bạn. Môi trường ở Mỹ thì như thế nào?
 • Thứ nhất là tiếng anh sử dụng hằng ngày. Thứ hai là chương trình học tại các trường cao đẳng và đại học mỹ luôn mang cho các bạn những gì tốt đẹp ở ngoài xã hội Mỹ như là các bạn sẽ được học tại Mỹ những nét văn hoá truyền thống tại khu vực địa phương, các hoạt động xã hội và hoạt động ngoài trời giúp cho các bạn sinh viên trở nên gần gũi với thiên nhiên, con người và xã hội của mỹ.
 • Các bạn có thể yêu thích đất nước Mỹ qua những gì mà Mỹ đang nổi tiếng trên toàn thế giới như là công nghệ, vật dụng mới lạ giúp ích cho cuộc sống, bạn có thể đi tham quan phố Wall tại New York và biết được New York là một trong những nơi mà tài chính kinh tế thế giới không bao giờ ngủ.

MẪU CÂU THAM KHẢO VỀ TẠI SAO BẠN CHỌN MỸ?

Các câu mẫu về lý do chọn Mỹ để học (Lưu ý là tất cả những câu bên dưới để các bạn tham khảo và lấy ý thôi. Không khuyến khích các bạn sử dụng lại những câu này nhé.)

 • Barack Obama said that “we are home to the world’s best colleges and universities.” This makes many students in the world believe in the Education system in the US. That’s great for an international student like me to choose to study.
 • Ông Obama nói rằng “Chúng tôi là cái nôi của những trường cao đẳng và đại học tốt nhất thế giới.” Điều này làm cho nhiều sinh trên thế giới tin vào hệ thống giáo dục của nước Mỹ. Đó là điều tuyệt vời cho một sinh viên quốc tế như em để chọn học tại đó.
 • Everything expensive that I use in Vietnam is made by America. The Iphone that I use has the best quality. From that, I think I will get the best education program if I study in the US. Moreover it offers me the international environment because the US is the first choice for every student in the world so I can study with many people from all over the world and that’s awesome. So I choose the US to study.
 • Tất cả những gì đắt tiền mà tôi sử dụng tại Việt Nam đều được làm từ Mỹ. Chiếc điện thoại Iphone mà tôi sử dụng có chất lượng rất tốt. Từ đó, tôi nghĩ rằng tôi có thể sẽ tiếp cận được với chương trình giáo dục tốt nhất nếu như tôi học tại Mỹ. Hơn nữa, nước Mỹ còn cho tôi được một môi trường học tập quốc tế bởi vì Mỹ là sự lựa chọn hàng đầu cho mỗi sinh viên trên thế giới, vì vậy tôi có thể học tập với nhiều người đến từ mọi miền thế giới và điều đó rất là tuyệt. Vì vậy tôi chọn Mỹ để học.
 • When I was young, I really like to watch cartoon like Tom and Jerry or Donald duck. From these movies, I really like to go visit in the US. When I get older, I really want to study in the US for having both: good career and chance to visit because I learn from the internet about the classes, school, and education system in the US. It is the best in the world. For those reasons, I choose to study in the US.
 • Khi tôi còn nhỏ, tôi rất xem phim hoạt hình như Tom và Jerry hoặc Vịt Donald. Từ những bộ phim đó, tôi rất thích đến nước Mỹ để tham quan. Khi tôi lớn lên, tôi rất thích học mở Mỹ bởi có cả hai lý do: có được sự nghiệp tốt và cơ hội để tham quan bởi vì tôi biết được từ internet về các lớp, trường và hệ thống giáo dục tại Mỹ. Nó là tốt nhất trên thế giới. Chính vì điều đó, tôi chọn học tại Mỹ.
 • I watch movies from America and I see that the technology of the US is the best in the world. I love technology so much and I dream that one day I can become the best Technology engineer in the future. That’s why I choose the US to study.
 • Tôi xem phim từ Mỹ và tôi biết rằng ngành công nghệ tại Mỹ là tốt nhất trên thế giới. Tôi yêu công nghệ rất nhiều và mơ ước một ngày nào đó, tôi có thể trở thành kỹ sư công nghệ trong tương lai. Đó là lý do tại sao tôi chọn Mỹ để học.
 • I want to study in the US because of the dynamic society, Advanced technology and economy, and the friendly and kind people in the US. Society is always in hurry. People work a lot to have a good life. Technology and economy is number 1 like NewYork is the center of financial in the world. From the movies, American people are friendly and kind, they can help others without asking something back. So I believe if I study in there, I don’t only learn the knowledge but also the good society in the US.
 • Tôi muốn học ở Mỹ bởi vì xã hội Mỹ năng động, công nghệ và kinh tế của Mỹ phát triển và con người Mỹ thì thân thiện và tốt bụng trong một xã hội Mỹ hối hả. Mọi người làm việc rất nhiều để có một cuộc sống tốt. Công nghệ và kinh tế Mỹ đứng thứ nhất ví dụ như New York là trung tâm tài chính toàn cầu. Từ những bộ phim, người Mỹ rất là thân thiện và tốt bụng, họ luôn giúp đỡ người khác mà không đòi hỏi bất kỳ điều gì. Tôi tin rằng nếu tôi học tại Mỹ, tôi không chỉ học về kiến thức mà còn học về một xã hội tốt tại Mỹ.
 • In high school, during my geography class, I studied about many countries in the World and I knew that America is the leading country for many fields and industries. Finished high school, I realized that this time is a right time for a young students like me to follow the best knowledge of a modern learning environment like America. Finally, I end up with my decision to study in America.
 • Ở cấp 3, trong suốt lớp học địa lý, tôi đã được học rất nhiều quốc gia trên thế giới và đã biết rằng nước Mỹ là nước dẫn đầu về nhiều lĩnh vực và ngành nghề. Hoàn thành xong cấp 3, tôi đã nhận ra rằng thời điểm này rất tốt cho một sinh viên trẻ như tôi để theo học những kiến thức tốt nhất tại một môi trường học hiện đại như Mỹ. Cuối cùng, tôi kết thúc bằng quyết định đi học tại Mỹ.
 • I am the person who loves to discover new things and challenge myself in the new environment. Moreover, when I was young, all of the news on TV showed me that America is the best country to study. Now, I decide to go to America to study. Hopefully I can get the chance to study in there.
 • Tôi là một con người mà yêu thích khám phá những điều mới và thử thách bản thân mình tại một môi trường mới. Hơn nữa khi tôi còn nhỏ, tất cả những bản tin trên TV đã cho tôi thấy rằng nước Mỹ là đất nước tốt để học. Bây giờ, tôi quyết định đi học tại Mỹ. Hy vọng rằng tôi sẽ có cơ hội để học tập tại đó.
 • When you want something, you always chase to catch it. And I want to be success in the future, so I chase to catch my American Dreams. Martin Luther King said “I have a dream” and I said I also have a dream to study in America.
 • Nếu như lãnh sự muốn một điều gì đó, lãnh sự sẽ luôn theo đuổi để có nó. Và em cũng muốn thành công trong tương lai, nên em chạy theo ước mơ Mỹ của mình. Martin Luther King đã nói “Tôi có một ước mơ” và em đã nói “em cũng có một ước mơ để học ở Mỹ.”
 • I am the person who love Technology so much that I never think of before. Steven Jobs stated “stay hungry, stay foolish” which is the best sentence that I heard few years ago. So now I am hungry to study in the country which born Steve Jobs, do you think I am foolish?
 • Tôi là con người yêu công nghệ rất nhiều mà tôi chưa từng nghĩ đến trước đây. Steven Jobs đã nói rằng “Hãy cứ khao khát, hãy cứ dại khờ” mà câu đó là câu hay nhất tôi được nghe vài năm trước đây. Vì vậy bây giờ tôi khao khát được học tại đất nước đã sinh ra Steven Jobs, lãnh sự có nghĩ rằng tôi dại khờ chăng?
 • Henry Ford said “Anyone who stops learning is old, whether at twenty or eighty. Anyone who keeps learning stay young.” Even I go to work for a few year, I still want to stay young by going to America to learn. That’s the only reason for me to study in your country.
 • Ông Henry Ford đã nói “Những ai mà ngừng học thì già, dù là ở tuổi 20 hay 80. Những ai mà luôn học hỏi thì luôn trẻ.” Mặc dù tôi đã đi làm vài năm gần đây, tôi vẫn muốn được trẻ bằng cách sang Mỹ để học. Đó là lý do duy nhất mà tôi muốn học tại đất nước của Lãnh sự.
 • I’m an extrovert person, I wish to go as many countries as I can to bring the best to serve my country, Vietnam. Now I find out that America is the leading country for everything and is a multi-cultural country. So, I think America is suitable country for me to come and study at first. That’s why I choose America to study.
 • Tôi là một con người hướng ngoài, và tôi ước muốn đi đến nhiều quốc gia để mang về thứ tốt nhất để phục vụ quốc gia Việt Nam. Bây giờ tôi đã tìm hiểu được nước Mỹ là đất nước dẫn đầu về mọi thứ và là một quốc gia đa văn hoá. Vì vậy tôi nghĩ rằng nước Mỹ sẽ là quốc gia phù hợp cho tôi đến để học đầu tiên. Đó là lý do để tôi chọn Mỹ đi học.
 • Philip Kotler said that “today, you have to run faster to stay in place.” I think that studying in America is the only way to keep me stay in place or even move further in my career. This is the only one reason for me to choose America to study.
 • Philip Kotler đã từng nói rằng “Hôm nay, bạn phải chạy thật nhanh để giữ vững vị trí.” Tôi nghĩ rằng học tại Mỹ sẽ là cách duy nhất để giúp tôi giữ vững vị trí hoặc có khả năng phát triển hơn trong sự nghiệp của tôi. Đó là lý do duy nhất để tôi chon Mỹ đi học.
 • The reason for me to study in America? I think just few words can describe the best meaning of this reason: “The best choice, best study and best future.” That’s all I think of.
 • Cái lý do để tôi chọn học tại Mỹ ư? Tôi nghĩ rằng chỉ một vài từ có thể diễn tả được ý nghĩa đúng nhất của lý do này: “Sự lựa chọn tốt nhất, nơi học tập tốt nhất và tương lai sáng lạng nhất.” Đó là tất cả những gì mà tôi nghĩ tới.
 • Nike slogan can give you the reason that I want to come to America to study: “Don’t think, just do it.” If you ask me what reason to study in the US? I would rather say I never think of it because I just want to go and study. That’s what is realliest in my thought.
 • Câu khẩu hiệu của Nike có thể cho lãnh sự biết được lý do tôi muốn đến Mỹ để học: “Đừng nghĩ, hãy thực hiện nó.” Nếu lãnh sự hỏi tôi lý do tại sao muốn qua Mỹ học? Tôi sẽ trả lời rằng tôi chưa bao giờ nghĩ đến nó bởi vì tôi chỉ muốn Mỹ và học thôi. Đó là những gì thật nhất trong ý nghĩ của tôi.

Chân thành cám ơn Trung Tâm Tiếng Anh Visa Hoa Kỳ đã hỗ trợ chúng tôi hướng dẫn trong bài viết về “Tại sao bạn chọn Mỹ?”