Điều Khoản

Ad Blocker Detected

Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors. Please consider supporting us by disabling your ad blocker.

Điều Khoản về việc truy cập thông tin trên trang Thư Viên Du Học Hoa Kỳ:

  • Tất cả các thông tin trên trang này không được soạn thảo trực tiếp từ chúng tôi nhưng lại được chúng tôi sưu tầm và soạn thảo lại với tính cách cung cấp thông tin. Chúng tôi không trực tiếp sở hữu tất cả những thông tin trên trang này.
  • Những Videos và những hình ảnh sẽ do chúng tôi sưu tầm và tìm kiếm tại các trang website từ nước ngoài và biên soạn lại bằng tiếng Việt.
  • Chúng tôi cho phép bạn sao chép toàn bộ những thông tin trên trang của chúng tôi với điều kiện bạn phải để nguồn của chúng tôi bao gồm tên tác giả, website và đường dẫn trang. Nếu chúng tôi phát hiện, chúng tôi sẽ report bạn cho google hoặc bất cứ Search Engine Organization.

Điều Khoản về việc học tập và sử dụng nguồn trên trang Thư Viện Du Học Hoa Kỳ:

  • Tất cả thông tin tại Trang website này chỉ được sử dụng với mục đích học tập và không được sử dụng với mục đích khác ngay cả với mục đích thương mại.
  • Lưu ý với việc tải và sử dụng nguồn kiến thức trên trang này phải được sự chấp thuận của chúng tôi cho phép bạn chia sẽ cho bên thứ 3.

Điều Khoản về việc liên hệ đặt quảng cáo:

  • Chúng tôi cho phép tất cả các nhà tư vấn giáo dục được đặt quảng cáo trên trang của chúng tôi.
  • Tuy nhiên số lượng chỉ có thể là 3-6 nhà tư vấn giáo dục thôi, mức giá đặt quảng cáo sẽ được đấu giá, nếu bất kỳ những nhà tư vấn giáo dục nào muốn có được vị trí đặt quảng cáo thì phải đấu giá và thời hạn hợp đồng cao hơn những nhà tư vấn giáo dục đã đặt trước đó.